Secretaria

 ATENCIÓ AL CONGREGANT O CONGREGANTA


Tel. 977 233 230  
E-mail: lasang.secretaria@gmail.com
Direcció Postal: c/ Natzaret, 1 - cp 43003 - Tarragona  


 SOL·LICITUD D'INGRÉS A LA CONGREGACIÓ


CONDICIÓ
Podran ser membres de la Congregació aquells cristians catòlics homes i dones que hagin complert setze anys i que reuneixin les condicions exigides pel dret canònic, que acceptin els Estatuts i l’esperit de la Congregació.

Els menors de setze anys poden ser admesos com a aspirants, passant a ser Congregants o Congregantes, en complir els setze anys, de ple dret.

QUOTA
Les quotes seran anuals, 30€ pels Congregants i congregantes, i 15€ pels Aspirants.
Es podrà pagar a través de domiciliació bancària, transferència a la compte de la Congregació, o en efectiu a la Casa de la Sang en horari de Secretaria.

ADMISSIÓ
Per ser membre de la Congregació s’haurà de sol·licitar a la Junta Directiva, i la Junta haurà de pronunciar-se sobre l’acceptació.

SOL·LICITUD
Es pot fer efectiva descarregant l'arxiu PDF. Cal omplir-lo amb les dades demanades, signar-lo i enviar-lo escanejat per correu electrònic a lasang.secretaria@gmail.com, o bé enviant-lo a la seu de la Congregació o portant-lo personalment en horari de Secretaria.

 PROTECCIÓ DE DADES RGPD


INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el responsable del tractament de dades?
Identitat: REIAL I VENERABLE CONGREGACIÓ DE LA PURÍSSIMA SANG DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST
CIF: G43293646
Direcció: Carrer Natzaret, 1. 43003 Tarragona
Telèfon: 977233230
Correu electrònic: lasang@lasangtarragona.cat


Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A la REIAL I VENERABLE CONGREGACIÓ DE LA PURÍSSIMA SANG DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST tractem les dades personals obtingudes per facilitar el compliment dels estatuts, poder organitzar i desenvolupar els actes que organitzem i enviar-li comunicacions oficials i informació periòdica de les nostres activitats, tant per mitjans electrònics com postals.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
La REIAL I VENERABLE CONGREGACIÓ DE LA PURÍSSIMA SANG DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST conservarà les seves dades mentre pertanyi a l’entitat i mentre no digui el contrari. S’eliminaran les seves dades quan sigui donat de baixa de la Congregació o quan exerceixi els drets ARCO.       

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
La REIAL I VENERABLE CONGREGACIÓ DE LA PURÍSSIMA SANG DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST no cedeix les dades a cap altra entitat o institució.

Quin són els seus drets (ARCO) quan ens facilita les seves dades?
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La REIAL I VENERABLE CONGREGACIÓ DE LA PURÍSSIMA SANG DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La sol·licitud d’exercici de drets s’ha d’acompanyar d’una còpia del DNI o document acreditatiu equivalent.