Santa Marina

 


SANTA MARINA VERGE I MÀRTIR, PATRONA DE LA SANG (18 de juliol)

Malauradament, a causa de l’assalt a Tarragona de l’exèrcit napoleònic el 1811, i posteriorment, de la revolució iconoclasta del juliol de 1936 la Congregació no conserva la documentació que indiqui amb certesa l’inici de la devoció a santa Marina a la nostra ciutat i l’arribada de la seva relíquia a l’església de Natzaret.

Jordi Bertran, autor del llibre “El mestratge de la Sang de Tarragona”, apunta que l’origen de la festa de Santa Marina a la nostra ciutat es remunta en el darrer terç del segle XVIII, tal com informa el Diario de Tarragona el 18 de juliol de 1864:

«Bueno será que recordemos que en el día de hoy será obsequiada con diferentes cultos en la iglesia de Nazareth, la gloriosa virgen y mártir Santa Marina, objeto de gran devoción en esta ciudad.  La Santa imágen que de ésta se expone hoy allí á la adoración de los fieles, construida a expensas de un devoto hará cosa de un siglo, es guardada durante el año en cierta casa particular de esta ciudad donde moran los sucesores de aquél, que fue a la vez fundador de la festividad de este dia, celebrada en otro tiempo según dijimos ya, con mucha más pompa y solemnidad».

La imatge no era custodiada a l’església de Natzaret sinó que s’hi exposava al voltant de la diada de la santa. La vinculació de la festivitat amb la Congregació de la Sang es constata per primer cop en l'acta de Junta Directiva de desembre de 1813, en la que un cop recuperada l'església i la casa després de la retirada dels francesos es parla de recuperar «lo primer pis i sala havia de servir per las juntas, y refrescos se donaven el dia de Santa Marina y Semana Santa, y per altres inconvenients, y necessitats de la Congregació».

També a les actes del 1820 llegim que l’organització requeia en els càrrecs dels majorals de l’entitat, i la captació de fons econòmics era mans de sis associats nomenats per fer la plega o capta expressa de la festivitat. Una altra de les fórmules de finançament històriques era «l’extracció dels pollastres», una rifa popular documentada el 1828 també com una pràctica anterior «els demés anys».

Segons explica el Diario el 1867, la celebració començava la vigília: «Anoche fue obsequiada por la Congregación de la Purísima Sangre de N. S. J., la virgen y mártir Santa Marina en su iglesia de Nazareth, por medio de solemnes vísperas y otros festejos». 


Goigs populars i enramada

El dia de la festivitat a Natzaret «por la mañana a las primeras horas se celebrarán algunas misas, cantándose la mayor a las diez; y por la tarde a las siete se cantará el Santísimo rosario, concluyéndose con los gozos de la Santa».

El cant dels goigs és una mostra de la literatura popular de llarga pervivència. Pel Diario de 1878 sabem que també s’interpretaven la vigília després de vespres, i que el dia de la Santa eren amb orquestra, com la missa major i el rosari:  «a las diez oficio a orquesta, y por la tarde, a las siete, rosario y gozos igualmente a orquesta».

El Diario del 16 de juliol de 1882 publica el programa amb molts detalls d’interès. Els organitzadors són «los vecinos de la plaza del Rey y calles inmediatas, de acuerdo con la Junta de la S. de N. S. Jesucristo».  La vigília «A las doce del mediodía la campana de la iglesia de Nazaret anunciará la fiesta, apareciendo por la tarde adornados los balcones de las casas e iluminándolos durante las dos noches».  El toc de campana obre una celebració que també comptava amb lluminàries ornamentals en els balcons.

Així mateix, es practicava l’enramada, una tradició històricament vinculada a les festes patrimonials de la ciutat de Tarragona i concretament prou comuna a la plaça del Rei:

«En la calle se construirán varios arcos de verde ramaje, con el cual se adornarán las paredes de la iglesia y se levantará junto a la puerta de la misma un templete, en donde estará depositada la milagrosa agua de Santa Marina, procedente de la ermita situada en la comarca de Prat».

Aquesta denominació toponímica correspon a Pratdip, localitat d’on Marina també és patrona. A Tarragona en l’actualitat l’enramada es manté tímidament en dos indrets per la festa de sant Magí gràcies al treball associatiu fet amb encís: en el carreró de sant Magí, a càrrec de la Moixiganga, i en la font ubicada al carrer del Portal del Carro, a càrrec de la mateixa entitat i de la Confraria de sant Magí de Tarragona.

 

Aigua ancestral

En ple estiu, la festa compta amb aigua miraclera, costum recollit el 1828 a la documentació de la Sang, com succeirà almenys des de 1843 per Sant Magí i des de 1885 per Sant Roc al Cós del Bou i la baixada de la Peixateria. «A las cinco y media se trasladarán a la puerta de Francolí los vecinos de aquel barrio, junto con las sacristanas para recibir el agua, la cual, en cántaras y en carretela descubierta, será trastadada á la iglesia de Nazaret, acompañando una música la comitiva».  Aquest recorregut de 1882 coincideix amb el del seguici de vigília del patró de la ciutat en aquell mateix període.

La devoció a l’aigua de santa Marina degué estar molt implantada, ja que el 1828 hi havia hagut un intent de supressió no reeixit. Joan Salvat extreia de les actes de la Congregació de la Sang: «que se prohiba dar “agua de Santa Marina”, como era costumbre, porque “se perdían molts diners dels gastos de dita aigua”». Un dels elements iconogràfics que apareix associat a aquesta santa, a més de la palma del martiri i d’un llibre obert, és l’aigua rajant d’una font abundament, com es pot comprovar en les capçaleres de diferents edicions de goigs de Tarragona i Pratdip. Marina adquireix diferents fisonomies però l’aigua es manté.

El 1882 les vespres s’han substituït per «Completas, terminadas las cuales se dará a adorar la reliquia de la Santa, que se guarda en dicho templo y se expone durante esta fiesta a la veneración pública». A diferència de les notícies anteriors, ara descobrim que en aquests moments la Sang ja disposa d’una relíquia. Amb anterioritat a la guerra del Francès, també se’n verenava una, guardada en un reliquiari d’argent, robat per les tropes napoleòniques. Tot seguit, «se situará una música en la plaza del Rey, tocando alegres composiciones mientras que los vecinos dispararán varios cohetes voladores y elevarán algunos globos aereostáticos».

 

Santa Marina de la mar

Com per la festa de sant Magí, la jornada de la santa «Desde las cinco a las nueve de la mañana se celebrarán misas cada media hora en el altar mayor de la espresada iglesia, en donde estará colocada la Imagen de la Santa, según costumbre de todos los años».  L’horari ben matiner de la missa primera delata la pervivència de la devoció marinera cap a Marina.

La plaça del Rei i el carrer de Natzaret són vies ubicades a la banda de mar de la Part Alta. A la vora existeix el carrer de sant Pere –ara fusionat amb el de les Estubes–; més amunt la plaça de les Peixateries Velles, amb la capella votiva dels patrons del gremi de la mar –Andreu i Pere– i indret on s’hi va vendre peix fins a 1634; i el carrer de la Mare de Déu de la Mercè, l’advocació mariana dels pescadors i mariners tarragonins fins al segle XIX.

Tocant a muralla, el Portal del Carro amb sant Magí és el punt més alt que tenia i encara conserva la devoció de la gent de la mar. En donen fe els exvots en forma de naus i barques penjats al sostre de l’esglesiola, així com la missa primera dita «dels pescadors», perquè es va situar en una hora que els permetia assistir malgrat que per a ells fos un dia laboral.  La mateixa plaça del Rei acollí la venda d’aquests productes marins des de 1634, segons acord dels cònsols de la ciutat recollit pel pare Andreu de Palma.

També cal tenir present que el mateix significat del nom de la patrona de la plaça del Rei indica la pertinença al mar.

Aquest vessant de Marina com a protectora dels homes de la mar és recollida pel prevere Joan Borràs i Grisola als Entretenidos discursos que en devidas alabanzas de Santa Marina venerada en la villa de Pratdip ... escrivió el 1764, textos conservats a la Biblioteca Hemeroteca Municipal de Tarragona. Entre els «milagros muy singulares», situa «uno de los más portentosos aquél de salvar la embarcación que en tan derecha tormenta se iva a pique por instantes». També uns goigs de Pratdip en fan referència: «Naufragáns han arribat / Al port de salvació».

Sabem de l’edició d’un tiratge sense data d’uns altres Goigs de la gloriosa S. Marina verge, y martyr la que se venera en sa propia capella, impresos a Tarragona per Miquel Puigrubí.

Probablement es tracti dels mateixos goigs impresos posteriorment, el 1853, per la Impremta de Francesc Arís y Fill a Tarragona, és a dir, Francesc Arís Sanjuan i Francesc Arís Condis, exemplar que sí que ens ha arribat i que duen idèntic títol.

Es tracta d’un versos indubtablement lligats al culte a l’església de Natzaret: «Vostras Reliquias Sagradas / en Natzareth se veneran / ... Vos tenen per sa Patrona / tot Tortosa ab sa Ribera, / y en vostre culto se esmera / tot lo Camp de Tarragona». Les relíquies podrien referir-se a les perdudes durant la guerra del Francès. Ho rebla el fet que Arís Condis (1851-1919) era el congregant més antic de la Congregació de la Puríssima Sang.

La festa de la plaça del Rei programà formacions musicals destacades. Segons el Diario de Tarragona, el 1882 la missa major a Natzaret, a les 10.30 h, comptà amb «la capilla de música que dirije el Rdo. Don Ramón Bonet».

 

Tortells festius

Un element patrimonial de la festa de santa Marina a Tarragona era el tortell o coca beneïda: «Al mediodía las jóvenes del barrio, como sacristanas de la fiesta, acompañadas de varios vecinos pasarán a repartir las tortas bendecidas, dándose al acto el mayor esplendor posible».

A la tarda la plaça acollia «varios cossos y corridas, entre ellos algunos de suma novedad y que llamarán la atención de los concurrentes». Després dels darrers goigs, «A las ocho y media volverá a situarse una música en la plaza del Rey, tocando escogidas piezas, y disparándose por los vecinos varios fuegos artificiales, entre ellos cohetes de cuerda y voladores, ruedas de fuego, surtidores, fuegos de bengala y otros» , és a dir, un castell a l’antiga amb predomini de foc terrestre.

La segona nit «A las diez se sorteará un inmenso tortell entre los que contribuyan a sufragar los gastos de estos festejos, debiéndose advertir que dentro de tercero dia deberá recogerlo el agraciado. Los vecinos, después de esta hora y en una sala particular, se entregarán a los placeres de la danza».

Durant la rifa l’església de Natzaret romania oberta. Diu el Diario de Tarragona el 1883: «A fin de que puedan visitar a la Santa sus numerosos devotos, la iglesia estará abierta hasta las once de la noche, según costumbre».  El 1926 el periòdic Tarragona rememora que el 1886 hi hagueren: «cucañas para el público en la plaza del Rey, fuegos artificiales y música de nueve a once de la noche, a cuyo fin se ha levantado un tablado para la orquesta».

Gràcies a un altre recordatori d’efemèrides, en aquesta ocasió al Diario de Tarragona el 1925, coneixem que, amb motiu de la festa de la plaça del Rei per Santa Marina, el primer ball nocturn documentat havia estat el 1877.  Es recullen «por la tarde varias diversiones populares y por la noche un baile al aire libre». 

 

Pervivència del culte

Aquesta seqüència ritual es mantingué fins al 1892 segons El Mercantil i El Correo de la Provincia. Després durant un llarg període de tres dècades només localitzem notícies referents al culte religiós dedicat a la Santa a Natzaret, no al carrer. La devoció era ferma el 1896. Segons el Diario: «vióse desde las primeras horas de la mañana de ayer hasta la noche muy visitada por innumerables personas que conservan especial devoción a la santa» . En el mateix sentit, el 1902 es recull que «En extremo concurrida de devotos viose ayer la Iglesia de Nazareth con motivo de celebrarse la fiesta de la virgen y mártir Santa Marina».

El Diario de 1899 inclou una crida al·ludint a unes indulgències no aparegudes abans: «Se invita a los congregantes y congregantas, como a todos los fieles, para que concurran á estos cultos y ganen las indulgencias que tienen concedidas varios arzobispos y obispos para cada uno de los actos de esta festividad».

Més enllà de la plaça del Rei tarragonina i de la vila i de l’ermita de Pratdip que hem esmentat, una altra localitat que celebrava històricament Santa Marina era Reus. Segons la premsa de l’època, la ciutat del Baix Camp feia un romiatge molt concorregut fins a l’ermita de la Mare de Déu de la Misericòrdia, documentat almenys entre els anys 1878 i 1896 –temps coincident amb la plenitud de la celebració a Tarragona–.

Segons Jordi Morant, la festa popular a la plaça del Rei de Tarragona hauria estat represa durant els anys trenta del segle XX: «En temps  la Segona República i per espai de pocs anys s’organitzaren unes festes populars pels veïns del carrer de Natzaret i de la plaça del Rei, i l’ànima de les quals era el fuster Sr. Batalla». Malauradament, la guerra civil a la península esclatà precisament la data de l’onomàstica de Marina, el 18 de juliol de 1936. La plaça del Rei tingué un funest protagonisme en aquelles jornades amb conseqüències terribles per al patrimoni local i nacional.

Avui queden dos senzills testimonis de l’antic culte de Santa Marina a l’església de Natzaret, que passen de forma prou desapercebuda. D’una banda, la campana del temple, datada el 1947, i batejada amb un triple nom: Soledat, Marina –ambdós prou obvis– i Guadalupe –en al·lusió a la padrina de l’element reposat, esposa d’un congregant–. De l’altra, la imatge de Marina, de nova i recent factura, sobre l'antiga porta del temple que dona al carrer Natzaret.


La capella de Santa Marina

L'historiador i congregant Emili Morera, en la seva Reseña històrica de la Congregación de la P. Sangre de N. S. Jesucristo establecida en Tarragona, seriada l'any 1905 al diari La Cruz, capçalera del qual n'era el seu director, en el capítol vuit ens descriu que l'any 1764 hi havia l'altar de Santa Marina a la capella on avui dia es venera el pas de la Flagel·lació, és a dir, a la segona capella a l'esquerra del presbiteri. Descriu l'altar de la següent manera:

«... el de Santa Marina, cuadro al óleo de la Santa, junto con su relíquia, (....) en cuyo altar se celebra desde tiempo inmemorial la oportuna fiesta en aquella iglesia, acogida y continuada luego por la Congregación, dada la devoción especial del pueblo tarraconense a la joven mártir».

Morera descriu també que als laterals interiors de la capella de Santa Marina s'hi allotjaven les imatges de Santa Apol·lònia i Santa Àgata.

El pas dels francesos per l'església durant el saqueig del 1811 i la retirada destructiva de 1813, va deixar l'església i els retaules molt deteriorats, fet que provocà que als anys 60 del segle XIX es retiressin els altars i retaules malmesos per acollir les imatges del Sant Ecce Homo i de Jesús Natzaré, ambdues imatges traslladades des de Sant Francesc. 

Perdut el quadre i el reliquiari de Santa Marina, l'any 1865 s'instal·là en la seva capella un nou retaule per acollir la imatge del Jesús de la Flagel·lació amb la seva columna, imatge que formava part del nou conjunt dels assots estrenat aquell any.  

El 18 de juliol de l'any 1918, festa de Santa Marina, es va beneir una talla policromada que varis devots encapçalats pel professor de música Sr. Josep Gols, regalaren a la Congregació. Aquesta talla va ser feta al taller barceloní de l'escultor Josep Rius. El Diario de Tarragona comenta «la feliz idea del maestro Gols de dotar a la iglesia de Nazaret de una imagen de Santa Marina, ha sido secundada por varios devotos, llenando la necesidad, por no contar con ninguna imagen de dicha santa». La talla de Santa Marina fou destruïda i cremada el 21 de juliol del 1936 junt amb tota la resta d'imatges, retaules i arxius existents a l'església i casa de la Sang.  


La capella exterior de Santa Marina a l’església de Natzaret

Al damunt de l’antiga entrada principal de l'església (actualment tapiada per l’interior) situada al carrer de Natzaret, podem contemplar l’antiga capelleta de Santa Marina realitzada l'any 1929 aprofitant la restauració de les façanes i la creació dels esgrafiats que decoren l'església. A la capelleta es col·locà una imatge barroca de la santa. Aquesta imatge, la qual no conservem cap instantània, fou violentament arrencada i destruïda el 21 de juliol del 1936.

No va ser fins a l’any 2000 que la Congregació reposà de bell nou una nova imatge de la santa, obra de l’escultor Francesc Anglès. Va ser beneïda pel Prelat Monsenyor Martínez Sistach, actuant de padrins l’alcalde Joan Miquel Nadal i Malé i la seva esposa Júlia Abad.
Història i llegenda de Santa Marina (18 de juliol)

La tradició diu que Marina, nascuda l'any 123, era filla de Theudio o Teòdul, un poderós personatge de la zona de Ginzo de Limia, una població molt romanitzada per la qual transcorria la Via XVIII romana, coneguda també com a Via Nova, una calçada construïda a finals del segle I, que unia les ciutats de Braga i Astorga. Els romans portaven a Galícia gairebé 300 anys i el seu poder era incontestable.

La mare de Marina havia mort durant el part, per la qual cosa el pare la va lliurar a una dona d'un poble proper perquè la criés. Aquesta dona va educar Marina com la seva pròpia filla i la va batejar en la fe cristiana, cosa que va provocar que el seu pare, ciutadà romà, se'n desentengués.

Marina es dedicava al pasturatge amb la seva mare adoptiva i li encantava filar sota un vell roure que hi havia a prop de casa seva. Un dia, mentre cuidava del bestiar prop del camí que conduïa a una vil·la romana coneguda com a Armea, el seu propietari, el governador romà Olibrio, se'n va quedar enamorat i encapritxat. Però Marina, que tenia 15 anys, es va negar repetidament a les pretensions del romà.

En no resultar correspost el romà va decidir executar la seva venjança sotmetent-la a tota mena de mals, tortures i càstigs. Primer la va tancar als calabossos de la seva vila, més tard la van assotar fins gairebé la mort, la van ferir amb pintes de ferro, van intentar cremar-la amb teles en flames i la van llançar a un estany lligada de mans i peus... El seu calvari va ser indescriptible, però miraculosament la nena sempre es curava tres dies després de cada càstig.

El romà, desesperat, va decidir cremar-la en un forn, però va sortir viva per un forat que la noia afirmava que havia obert Sant Pere, que la va portar a calmar les ferides en unes piles properes plenes d'aigua.

Finalment, Olibrio va decidir que, atès que estava vigent el Decret de Trajà, podia ser condemnada a morir si no renunciava al cristianisme. Durant el judici no va renegar de la seva fe, per la qual cosa va ser condemnada a morir decapitada, la pena que corresponia a una ciutadana romana. Era l'any 138 i Marina era executada. Quan va ser decapitada, el seu cap va fer tres bots al terra d'on van brotar tres brolladors d'aigües cristal·lines amb propietats miraculoses.

Els germans cristians que van ser testimonis d'aquells successos en van guardar memòria i del lloc del seu enterrament, convertint-se aquell sepulcre en lloc de celebració.

Després de l'Edicte de Milà (313), estant el lloc de l'enterrament a les rodalies de la Ribeira Sacra orensana, és probable que un grup d'anacoretes o monjos habités aquell lloc per tenir cura de la memòria de la santa i facilitar el culte cristià davant el testimoni martirial del seu sepulcre.

Al voltant de l'any 800, en temps d'Alfons II el Cast, rei d'Astúries, i contemporani amb la inventio del sepulcre de l'apòstol Sant Jaume, es va iniciar un culte al voltant de la memòria de santa Marina que va consolidar al magnífic temple romànic de finals del segle XII a Aguas Santas, i a partir d'aquí el rei Ferran III va erigir, després de la conquesta de Còrdova (1236) i Sevilla (1248), les respectives esglésies en honor a santa Marina en cadascun d'aquests llocs, entronitzant la seva figura per les terres reconquerides.

El cardenal Cèsar Baroni la va incorporar al Martirologi Romà de 1586, rubricat pel papa Gregori XIII, celebrant-se des de llavors la seva festivitat el dia 18 de juliol.

Avui la devoció dels fidels cristians a santa Marina continua estant present, manifestada per la quantitat de pelegrins que des de diferents llocs acudeixen a pregar i venerar la santa al lloc del seu martiri i enterrament, al costat del seu sepulcre, visible i visitable al Santuari de Santa Mariña d'Augas Santas.


Santuari de Santa Marina d'Aigües Santes (Allariz / Ourense)

Una de les fonts al darrera del Santuari de Santa Marina d'Aigües Santes (Allariz / Ourense)


La relíquia de Santa Marina a Tarragona

No sabem amb exactitud quan va arribar la relíquia de Santa Marina a l’església de Natzaret. Si que sabem que aquesta relíquia va desaparèixer durant el saqueig i ocupació del temple l’any 1811 per les tropes napoleòniques. Més tard, es pogué recuperar, però malauradament els estralls de juliol del 1936 la va fer desaparèixer definitivament. Vídeo de la imatge de Santa Marina. Marc Sàez

---

Text d'aquest article extret de Jordi Bertran a «Santa Marina a la plaça del Rei». Revisat i ampliat per Daniel Pallejà.

Bibliografia


ARESTÉ, Jaume (1982). El crecimiento de Tarragona en el siglo XIX. De la Nueva Población del Puerto al Plan de Ensanche, Tarragona, Publicacions del Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona i de l’Excm. Ajuntament.

BERTRAN, Jordi (2018). «Santa Marina a la plaça del Rei», dins La Sang, Tarragona, Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist.

BERTRAN, Jordi (2020). El mestratge de la Sang de Tarragona. Història d’una confraria. 1545-2020, Tarragona, Cossetània Edicions.

BONET, Ramon (s.d.). La gaita y el tamboril: colección de 30 cantos populares y pastoriles, Barcelona, Vidal e hijo y Bernareggi.

BORRÀS, Joan (1764). Entretenidos discursos que en devidas alabanzas de Santa Marina venerada en la villa de Prat-Dip de los señores duques de Cardona y en gloriosa memoria de Ca¬thaluña, de lo devoto de sus santuarios y de la aplicación de sus moradores escrivió y dedica al muy ilustre señor Don Antonio del Río, secretario de estado en el despacho de la guerra y mari¬na de S.M. el rey de las dos Sicilias, Barcelona, Juan Nadal.

Goigs de la gloriosa S. Marina verge, y martyr la que se venera en sa propia capella (1909). Tarragona, Imp. de F. Arís y Fill.

Goigs en alabansa de la gloriosa verge Santa Marina, patrona de Pratdip (s.d). Reus, Imprenta Católica.

JÁCOME, Xavier (2011). Lendas vivas. cap.3 - Santa Mariña d'Augas Santas. V Televisión. 

MORANT, Jordi (1987). «La devoció a santa Marina i la campana de l’església de Natzaret», dins Setmana Santa Tarragona, Tarragona, Agrupació d’Associacions de Setmana Santa.

MORERA, Emilio (1905). «Reseña histórica de la congregación de la P. Sangre de N. S. Jesucristo establecida en Tarragona», La Cruz, any V, núms. 1056, 1057, 1058, 1059 i 1061, dies 12, 13, 14, 15, 15 (edició de la nit) i 18 d'abril. P. 1-2. Datat 9 d'abril de 1905.  

MUÑOZ DE LA CUEVA, Fray Juan (1736). Breve compendio de la vida y martirio de la gloriosa virgen y martir Santa Marina. Reimpressió del 1998. Ed. Puerta de la Villa. Fernán Núñez.

PALMA, Andrés de (1956). Las calles antiguas de Tarragona (siglos XIII- XIX),  I, Tarragona, Instituto de Estudios Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Excma. Diputación Provincial de Tarragona.

SALVAT, Juan (1987). Tesoro Bibliográfico de la «Confraria i Congregació de la Sanch de Jesuchrist»-Tarragona-Siglos XVI-XIX, Tarragona, Diputació de Tarragona.

VIRGILI, Josep P. (1990). Bibliografia tarragonina a través de les seves impremtes, Tarragona, Bibliòfils de Tarragona.