Avís legal i RGPD

AVÍS LEGAL
L'autor i administrador d'aquesta web és la REIAL I VENERABLE CONGREGACIÓ DE LA PURÍSSIMA SANG DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST amb Cif. G43293646. La Congregació és titular en exclusiva dels drets d'explotació d'aquesta web, així com les successives versions i actualitzacions. 
Resta prohibida la seva explotació, inclosa la seva reproducció total o parcial, adaptació, distribució, comunicació pública i transformació, sense l'autorització expressa de l'autor de la web. 
La vulneració en qualsevol forma i per qualsevol procediment d'aquests drets constitueix una conducta expressament tipificada pel Codi Penal. 
L'autor del Portal exercitarà immediatament totes les accions que estiguin previstes en la vigent legislació sobre propietat intel·lectual, penal, i en qualsevol altra normativa que sigui d'aplicació, contra tota persona que infringeixi directament o indirectament els seus drets sobre el Portal, que quedarà obligada a satisfer a l'autor la corresponent indemnització per danys i perjudicis. 
En el cas de que qualsevol usuari o un tercer consideri que qualsevol dels continguts ha estat introduït al Portal amb violació dels seus drets de propietat intel·lectual haurà d'enviar una comunicació a lasang@lasangtarragona.cat en la que s'indiqui el nom, direcció i telèfon de l'autor o el seu gestor de drets d'autor i la raó o el títol que l'acrediti com autor d'aquell, per a procedir a la seva immediata retirada.

REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del previst al RGPD (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 sobre la protecció de dades de caràcter personal, la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Tarragona informa que les dades proporcionades a través d’aquesta web seran incloses en un fitxer automatitzat i físic de dades de caràcter personal, creat i conservat per la junta Directiva. La finalitat d'aquest fitxer serà la gestió administrativa de la nostra Congregació, comprometent-se aquesta al compliment del secret de les dades de caràcter personal, així com d'evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o utilització no autoritzada. Per tant, es dedueix que les dades no seran utilitzades sense la autorització per escrit dels interesats amb propòsits comercials i no seran cedits a tercers. Els interessats podran en tot moment exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho lasang@lasangtarragona.cat